အလုပ်သမား အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန
Human Resource Management System
ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန်.ခွဲမှုစနစ်

Ministry of Labour, Employment and Social Security